Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden  het Anbi register

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van het ANBI register

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Duur transacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de ANBI Instelling gebruik kan maken van haar herroepingsrecht;
 2. Opdrachtnemer: CMG Support BV, hierna Het ANBI register
 3. ANBI instelling: een bevoegd bestuurslid dat een overeenkomst op afstand aangaat met  het ANBI register;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de ANBI Instelling of  het ANBI register Stichtingen in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de ANBI Instelling om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Het ANBI register : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan ANBI Instelling aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Het ANBI register  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat ANBI Instelling en Het ANBI register  gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van Het ANBI register

CMG Support BV, Handelsnaam Het ANBI register ;

Adres:

Postbus 212

6900 AE, ZEVENAAR

E-mailadres: info@hetanbiregister.nl

KvK-nummer: 59099747
 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Het ANBI register  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Het ANBI register  en ANBI Instelling.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden aan de ANBI Instelling beschikbaar gesteld op de site van hetanbiregister.nl waar tevens de opdracht kan worden geplaatst

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod betreft een portaal waar de ANBI Instelling hun gegevens kunnen plaatsen die door de belastingdienst verplicht is gesteld per 1 januari 2014
 2. Na betaling en vermelding op het portaal van het ANBI register.nl mag de ANBI Instelling: 
  • het internetadres van haar specifieke portaal en of het internetadres van www.hetanbiregister.nl waar haar instelling is te vinden doorgeven aan de belastingdienst
  • aanpassingen doorvoeren in haar account
 3. Transparantie:
  • De ingevoerde gegevens door de ANBI Instelling worden niet gecontroleerd door Het ANBI register ;
  • Het ANBI register (CMG support BV)  kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die door ANBI Instelling wordt geplaatst;
  • Het ANBI register is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door de ANBI instelling wordt geplaatst en tevens of deze inhoud voldoet aan de wettelijke voorwaarden om aangemerkt§ te worden als een algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 1a Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994;
  • Het ANBI register  wijst iedere vorm van juridische aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die kan voortvloeien uit het gebruik van de inlog portaal of de tijdelijke onmogelijkheid om deze applicatie te kunnen raadplegen, van de hand;
  • de prijs wordt vermeld inclusief omzetbelasting;
  • bij betaling via ideal, factuur of automatische incasso wordt na binnenkomst betaling, binnen maximaal 14 dagen het ANBI Instelling account openbaar gezet;
  • er zijn geen kosten van aflevering;
  • er is een herroepingsrecht van 14 dagen;
  • de betaling geschiedt d.m.v. de aangeboden betalingsmogelijkheden op de site www.hetanbiregister.nl;
  • Het ANBI register heeft het recht om het aanbod op ieder moment in te trekken indien de betaling van het factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden.
  • de prijs geldt voor 2013 en indien gekozen is voor een langere contractstijd, de tijd van de contractsduur.
  • herstellen van de gegevens kan plaatsvinden op het account van de aangemelde ANBI Instelling;
  • de minimale duur van de overeenkomst is een jaar;
  • indien anders overeengekomen, wordt de contractsduur automatisch verlengd met de afgesloten  contractstermijn.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de ANBI Instelling van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de ANBI Instelling het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Het ANBI register  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Het ANBI register  is bevestigd, kan de ANBI Instelling de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Het ANBI register  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de ANBI Instelling elektronisch kan betalen, zal Het ANBI register  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Het ANBI register  kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de ANBI instelling aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Het ANBI register  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Het ANBI register  zal bij haar dienst aan de ANBI Instelling de informatie in deze voorwaarden, schriftelijk of op zodanige wijze communiceren dat deze door de ANBI Instelling op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 
Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij levering van diensten heeft de ANBI Instelling de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van haar herroepingsrecht, zal de ANBI Instelling dit middels een e-mail aan Het ANBI register (info@hetanbiregister.nl) kenbaar moeten maken binnen de termijn van 14 dagen

 
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de ANBI Instelling een bedrag betaald heeft, zal Het ANBI register  dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen met aftrek van € 25,00 exclusief BTW voor administratie kosten.

 
Artikel 8 – Uitsluiting van herroeping

N.V.T.
 
Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden dienst niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Het ANBI register  diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Het ANBI register  geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Het ANBI register  dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de ANBI Instelling de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Het ANBI register  staat er voor in dat haar diensten voldoen aan de overeenkomst, de in   aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 
Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Het ANBI register  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren. Indien de openstelling vertraging ondervindt heeft de ANBI Instelling het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden maar geen recht op eventuele schadevergoeding.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Het ANBI register  het bedrag dat de ANBI Instelling betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 
Artikel 12 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de ANBI Instelling verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de ANBI Instelling de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De ANBI Instelling heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Het ANBI register  te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de ANBI Instelling heeft Het ANBI register  behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de gegevens van de ANBI instelling offline (niet meer vindbaar en zichtbaar voor het publiek) te zetten.

 
Artikel 13 – Duur transacties: duur, verlenging en opzegging

 1. De duur van de overeenkomst wordt bij aangaan van de overeenkomst bepaald door de klant. Deze kiest voor een periode van 1, 2 of 5 jaar. De periode loopt van 1 januari t/m 31-12 van het desbetreffende jaar ongeacht de datum van aangaan van de overeenkomst.
 2. De overeenkomst wordt na verloop van de periode van overeenkomst automatisch verlengd met een overeenkomst van eenzelfde periode.
 3. Opzegging van de overeenkomst dient is mogelijk indien dit ten minste 1 (voor 1 december) maand voor het verlopen van de overeenkomst wordt gedaan. Dit kan zowel schriftelijk als via het emailadres.
 4. Bij tussentijdse opzegging vind geen restitutie van gelden plaats.

 
 
Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Het ANBI register , nadat de ANBI Instelling de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Het ANBI register  ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Het ANBI register  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de ANBI Instelling een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 
Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Het ANBI register  en de ANBI Instelling waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. De ANBI instelling vrijwaart het ANBI register tegen aanspraken van derden, de redelijke  kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de ANBI instelling worden verricht.
 2. Via de website van www.hetanbiregister.nl verstrekt het ANBI register informatie. De ANBI instelling kan geen rechten ontlenen aan deze informatie.
 3. De informatie op de website www.hetanbiregister.nl is bedoeld voor algemene doeleinden en bevat geen advies die bedoeld is als vervanging  van advies. Het ANBI register adviseert de ANBI instelling nadrukkelijk deskundig advies in te winnen voordat enige actie ondernomen wordt naar aanleiding van de informatie op deze website.
 4. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de ANBI Instelling zijn en worden schriftelijk vastgelegd.