Waarom het ANBI register?

Door middel van uw registratie bij www.hetanbiregister.nl voldoet u aan de aanvullende registratie voorwaarden die door de wetgever zijn opgelegd.

De wetgever eist meer transparantie ten aanzien van ANBI-instellingen. Daarom gelden er ter behoud van de ANBI-status vanaf 1 januari 2014 nieuwe aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden bepalen dat specifieke informatie van de ANBI-instelling op het internet publiekelijk beschikbaar moet zijn.

Op www.hetanbiregister.nl vult u de noodzakelijke informatie in en ontvangt u een eigen internet adres. Daarnaast kan via de zoekfunctie uw instelling gevonden worden. Vervolgens kunt u via de brief die u van de Belastingdienst heeft ontvangen het internet adres van uw ANBI-instelling kenbaar maken. Uw ABNI-instelling voldoet zo aan de voorwaarden.

De wetgever heeft aangegeven dat tenminste de volgende informatie online gepubliceerd moet worden:

 1. de naam van de instelling;
 2. RSIN/fiscaal nummer;
 3. het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;
 4. de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling;
 5. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
 6. de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders, met uitzondering van:
  1. de namen van bestuurders van kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, en
  2. de namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing verleent omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden;
 7. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;
 8. de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.
 9. Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders.

Het actuele verslag van de uitgeoefende activiteit(en) van de instelling  moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt.

Voldoet een ANBI-instelling niet aan deze voorwaarden, dan kan de ANBI-status niet verkregen worden of bij een reeds afgegeven ANBI-status zelfs ingetrokken worden.